Statut

Opublikowano: czwartek, 01, wrzesień 2016

Statut

Zespołu Publicznego Gimnazjum

i Szkoły Podstawowej w Baninie

 

Rozdział 1.

Przepisy ogólne 

§ 1 

1.      Statut opracowano na podstawie:

1)      Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.;

2)      Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.);

3)      Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.);

4)      Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.);

5)      Aktu założycielskiego podjętego uchwałą nr IX/86/2015 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie utworzenia Zespołu Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Baninie Utworzenie zespołu następuje w trybie art. 52 ust. 2  w związku z artykułem 50 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

2.      Zespół Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Baninie, zwany dalej Zespołem, obejmuje:

1)      Szkołę Podstawową im. ks. prałata Józefa Bigusa w Baninie, mieszczącą się w budynku przy ulicy Tuchomskiej 15;

2)      Publiczne Gimnazjum w Baninie, mieszczące się w budynku przy ulicy Lotniczej 15.

3.      Nazwa Zespołu brzmi: Zespół Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Baninie.

4.      Obwód Zespołu obejmuje:   Banino, Rębiechowo, Barniewice, Borowiec Nr 4, 5, 6, 7, ul. Sosnowa.

5.      Organem prowadzącym Zespół jest Gmina Żukowo.

6.      Nadzór nad Zespołem sprawuje Pomorski Kurator Oświaty w Gdańsku.

7.      Zespół ma siedzibę w Baninie, ul. Tuchomska 15.

8.      Zespół prowadzi oddziały przedszkolne.

9.      Zespół działa na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz niniejszego statutu. 

§ 2 

Ilekroć w statucie jest mowa bez bliższego określenia:

1)      o szkole - należy przez to rozumieć Zespół Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Baninie,

2)      o Radzie Pedagogicznej - należy przez to rozumieć połączone rady pedagogiczne szkół wchodzących w skład Zespołu,

3)      o  Radzie Rodziców - należy przez to rozumieć połączone rady rodziców szkół wchodzących w skład Zespołu. 

Rozdział 2.
Inne informacje o szkole
 

§ 3 

1.        Cykl kształcenia w szkole podstawowej trwa 6 lat. W ostatnim roku nauki przeprowadza się sprawdzian.

2.        Cykl kształcenia w gimnazjum trwa 3 lata. W ostatnim roku nauki przeprowadza się egzamin gimnazjalny.

3.        Wszystkie pomieszczenia dydaktyczne i socjalne szkoły służą do realizacji zadań statutowych.

4.        W Zespole może być prowadzona przez organizacje i stowarzyszenia wspomagające proces nauczania i wychowania dzieci działalność opiekuńczo-wychowawcza w formie świetlic lub innych zajęć, za zgodą organu prowadzącego i po zapewnieniu przez te organizacje niezbędnych środków rzeczowych i finansowych.

5.        Szkoła może organizować w czasie wolnym od nauki wypoczynek dla dzieci i młodzieży po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i/lub nadzorującego zgodnie z odrębnymi przepisami.

6.        Obiekt szkoły i część terenu przyszkolnego jest objęta monitoringiem wizyjnym.

1)      Cele szczegółowe szkolnego systemu monitoringu wizyjnego obejmują:

a)     zwiększenie poziomu bezpieczeństwa na terenie szkoły;

b)     przeciwdziałanie zjawiskom patologicznym;

c)     monitorowanie negatywnych zjawisk i zdarzeń na terenie szkoły;

d)     mobilizację uczniów do poprawy swojego zachowania;

e)     kontrolę wejść i wyjść osób postronnych.

2)      Rejestrator i podgląd kamer znajduje się w pomieszczeniu wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

3)      Zapis obrazu wizyjnego obejmuje ostatnie 35 dni.

4)      Zapis w systemie monitoringu może być wykorzystany do:

a)     ustalania sprawców negatywnych zjawisk i zdarzeń na terenie szkoły;

b)     podejmowania działań interwencyjnych;

c)     podjęcia odpowiednich działań przez dyrektora szkoły, wychowawcę i nauczycieli oraz funkcjonariuszy Policji w przypadku pobicia, stosowania przemocy, kradzieży, uszkodzenia mienia, itp.;

d)     prezentowania na zajęciach wychowawczych dobrej praktyki zachowania w szkole i poza szkołą na podstawie wybranych materiałów monitoringu.

7.        Dostęp do nagrań z monitoringu wizyjnego mają osoby upoważnione przez dyrektora Zespołu.

8.        Szkoła Podstawowa  posiada imię, sztandar, godło i hymn.

9.        Szkoła posiada bibliotekę wraz z czytelnią, świetlicę i stołówkę. 

Rozdział 3.
Cele i zadania Zespołu oraz sposoby ich wykonywania
 

§ 4. 

1.      Celami Zespołu są:

1)      umożliwienie zdobycia wiedzy i umiejętności zawartych w programach nauczania oraz poznawanie wymaganych pojęć na poziomie umożliwiającym, co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia;

2)      zapewnienie uczniom warunków do wszechstronnego rozwoju zgodnie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi;

3)      wyzwalanie aktywności i samodzielności oraz rozwijanie umiejętności pracy zespołowej jako bazy do dalszej nauki, życia i pracy zawodowej;

4)      umożliwianie opanowania umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji, posługiwania się nowoczesnymi narzędziami i urządzeniami technicznymi;

5)      wspomaganie rodziny w kształtowaniu uniwersalnego systemu wartości poprzez umożliwienie uczniom uczęszczania na lekcje etyki lub religii (Załącznik nr 1).

6)      pielęgnowanie tradycji, historii i więzi z najbliższym środowiskiem, w tym współorganizowanie uroczystości i innych imprez ważnych dla środowiska lokalnego;

7)      umożliwianie uczniom podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej, a także podtrzymywanie wiedzy o historii i kulturze regionu poprzez wprowadzanie nauki języka kaszubskiego (Załącznik nr 2).

8)      sprawowanie opieki nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb i możliwości Zespołu;

9)      przyswajanie przez uczniów podstawowego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad, teorii i praktyki, a także zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów;

10)  kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie.

2.      Zadaniami Zespołu są:

1)      rozwijanie umiejętności komunikowania się i współpracy w grupie;

2)      rozwijanie zdolności dostrzegania i rozumienia różnego rodzaju związków oraz zależności wynikających z treści kształcenia;

3)      wyrabianie umiejętności stosowania poznanej wiedzy w sytuacjach typowych i problemowych;

4)      tworzenie warunków sprzyjających stałemu rozwojowi zainteresowań i uzdolnień uczniów;

5)      zapewnienie uczniom potrzebującym wszechstronnej pomocy w różnych sytuacjach życiowych;

6)      kultywowanie tradycji i historii Zespołu w oparciu o symbole szkolne i obrzędowość z tym związaną;

7)      kształcenie umiejętności współżycia, szacunku dla ludzi, poszanowania wspólnego dobra i odpowiedzialności w tym zakresie;

8)      przygotowanie uczniów do aktywnego udziału w życiu rodzinnym i społecznym;

9)      kształtowanie pozytywnych, sprzyjających higienie, zdrowiu i bezpieczeństwu zachowań wobec ludzi i środowiska naturalnego;

10)  zapobieganie patologii społecznej, niedostosowaniu oraz innym chorobom społecznym poprzez profilaktykę uzależnień;

11)  przygotowanie uczniów do tworzenia i korzystania z dóbr kultury oraz przestrzegania reguł dobrego wychowania;

12)  tworzenie warunków do stałego rozwoju turystyki, rekreacji i sportu masowego;

13)  rozwijanie różnych form współdziałania i współpracy między wszystkimi podmiotami życia szkolnego;

14)  współpraca z instytucjami środowiska lokalnego przy organizowaniu ważnych uroczystości;

15)  współpraca ze szkołami w kraju i za granicą;

16)  kontynuowanie kształcenia umiejętności posługiwania się językiem polskim oraz wzbogacanie zasobu słownictwa uczniów;

17)  przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym poprzez stworzenie warunków do nabywania umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych na zajęciach z różnych przedmiotów. 

§5 

Sposoby wykonywania celów i zadań Zespołu:

1)      stworzenie wszystkim uczniom odpowiednich warunków do realizacji programów nauczania. W uzasadnionych przypadkach organizowanie nauczania indywidualnego.

2)      umożliwienie rozwoju zainteresowań uczniów poprzez:

a)     prowadzenie kół zainteresowań i zajęć pozalekcyjnych;

b)     konkursy przedmiotowe, zawody sportowe;

c)     szkolne konkursy, imprezy artystyczne;

d)     spotkania z ciekawymi ludźmi nauki, sztuki, polityki;

e)     organizowanie wyjść, których celem jest korzystanie z dóbr kulturalnych regionu.

3)      realizowanie celów wychowawczych poprzez:

a)     działalność pedagoga i psychologa szkolnego;

b)     pracę wychowawców i wszystkich uczących nauczycieli;

c)     współpracę z rodzicami i instytucjami opiekuńczymi.

4)      realizowanie zadań opiekuńczych w następujący sposób:

a)     kontrolowanie przez uczących obecności uczniów na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych;

b)     wyjaśnianie przez wychowawców przyczyn nieobecności uczniów, utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami;

c)     sprawowanie opieki nad uczniami podczas wycieczek i wyjść ze szkoły;

d)     pełnienie dyżurów nauczycielskich podczas przerw międzylekcyjnych;

e)     w razie niedyspozycji kierowanie uczniów do gabinetu pielęgniarki szkolnej;

f)       kierowanie przez pedagoga szkolnego uczniów, którym z przyczyn zdrowotnych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i innych specjalistycznych poradni oraz instytucji świadczących pomoc uczniom i rodzicom;

g)     udzielanie pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej;

h)     organizowanie doradztwa związanego z wyborem szkoły ponadgimnazjalnej. 

Rozdział 4.
Zadania zespołów nauczycielskich
 

§ 5. 

1.      Za realizację zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Zespołu odpowiada dyrektor i rada pedagogiczna.

2.      W celu realizacji swych zadań dydaktycznych dyrektor powołuje zespoły przedmiotowe składające się z nauczycieli danego przedmiotu lub przedmiotów pokrewnych. Cele i zadania zespołów obejmują:

1)      wybór programów nauczania dla danych zajęć edukacyjnych i przedstawienie ich, po zaopiniowaniu przez radę rodziców, do zatwierdzenia radzie pedagogicznej jako szkolnego zestawu programów nauczania;

2)      wybór podręczników i przedstawienie ich, po zaopiniowaniu przez radę rodziców, do zatwierdzenia radzie pedagogicznej jako szkolnego zestawu podręczników;

3)      uzgadnianie sposobu realizacji wybranego programu nauczania;

4)      korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych;

5)      opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów;

6)      opracowanie metod badania wyników nauczania;

7)      dbałość o pracownie przedmiotowe.

3.      W celu realizacji zadań wychowawczych dyrektor powołuje zespół wychowawczy składający się z wychowawców wszystkich oddziałów. Do zadań zespołu wychowawczego należy:

1)      opracowanie projektu Programu Wychowawczego i Programu Profilaktycznego;

2)      monitorowanie realizacji Programu Wychowawczego i Programu Profilaktycznego;

3)      opracowanie szczegółowych kryteriów i zasad oceniania zachowania uczniów;

4)      opracowanie i zatwierdzanie procedur nagradzania i karania uczniów;

5)      analizowanie i przedstawianie radzie pedagogicznej wniosków z analizy efektów pracy wychowawczej Zespołu. 

Rozdział 5.
Zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów
 

§ 6.

 

1.      Zasady oceniania i klasyfikowania uczniów zapisane są w następujących dokumentach:

1)      Wewnątrzszkolny system oceniania uczniów Szkoły Podstawowej (Załącznik nr 3);

2)      Wewnątrzszkolny system oceniania uczniów Gimnazjum (Załącznik nr 4);

3)      Wewnątrzszkolny system oceniania zachowania uczniów Szkoły Podstawowej (Załącznik nr 5);

4)      Wewnątrzszkolny system oceniania zachowania uczniów Gimnazjum (Załącznik nr 6).

2.      Uczniowie Zespołu mają możliwość składania egzaminów klasyfikacyjnych do tygodnia przed terminem rady klasyfikacyjnej, a także egzaminów poprawkowych w ostatnim tygodniu sierpnia. 

Rozdział 6.
Organizacja zajęć dodatkowych oraz systemu doradztwa
 

§ 7.

 

1.      Zespół organizuje zajęcia pozalekcyjne zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami uczniów i ich rodziców oraz z możliwościami finansowymi szkoły. Udział w zajęciach pozalekcyjnych jest bezpłatny.

2.      Zespół pomaga przyszłym absolwentom dokonać świadomego wyboru kierunku dalszego kształcenia poprzez:

1)      poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne;

2)      wyznaczanie ścieżki zawodowej;

3)      rozwijanie zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych.

3.      Zespół zapewnia wszechstronną pomoc uczniom mającym trudności z opanowaniem treści programowych. 

Rozdział 7.
Formy opieki i pomocy uczniom
 

§ 8.

 

1.      W Zespole działa świetlica zapewniająca uczniom opiekę poza godzinami nauki.

2.      Pobyt ucznia w świetlicy jest bezpłatny dla uczniów klas 1-6 Szkoły podstawowej oraz uczniów Gimnazjum.

3.      Dzieci z oddziałów przedszkolnych mają prawo do dodatkowego świadczenia przedszkolnego powyżej 5 godzin dziennie.

4.      Zasady korzystania ze świetlicy szkolnej ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną.

5.      Uprawnieni do korzystania ze świetlicy szkolnej są wyłącznie uczniowie klas 1 – 3 Szkoły Podstawowej, których oboje rodzice pracują i przedstawią zaświadczenia/oświadczenia o zatrudnieniu oraz uczniowie klas 4-6 szkoły podstawowej i uczniowie gimnazjum oczekujący na autobus.

6.      Świetlica szkolna posiada osobny regulamin (Załącznik nr 7). 

§ 9.

 

1.      Uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji finansowej lub losowej mogą otrzymać stypendium lub pomoc materialną.

2.      Szczegółowe kryteria i zasady ubiegania się o stypendium lub pomoc materialną zapisane są w dokumencie:

Regulamin przyznawania stypendium lub pomocy materialnej w Zespole Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Baninie zatwierdzonym przez radę rodziców (Załącznik nr 8). 

§ 10.

 

1.      W celu wsparcia realizacji zadań wychowawczych Zespołu zatrudnia się pedagoga
i psychologa.

2.      Do zadań pedagoga należy:

1)      rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych;

2)      określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy odpowiednio do rozpoznanych potrzeb;

3)      organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli;

4)      podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z Programu Wychowawczego i Programu Profilaktycznego;

5)      wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających z Programu Wychowawczego i Programu Profilaktycznego;

6)      planowanie i koordynowanie zadań związanych z wyborem przez ucznia dalszej drogi kształcenia;

7)      działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

3.      Do zadań psychologa należy w szczególności:

1)      prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów, w tym diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron ucznia;

2)      diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określenia odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli;

3)      organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli;

4)      minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia;

5)      wspieranie wychowawców klas oraz zespołów wychowawczych i innych zespołów problemowo-zadaniowych w działaniach wynikających z Programu Wychowawczego i Programu Profilaktycznego. 

Rozdział 8.
Organizacja współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi instytucjami
 

§ 11.

 

Zespół współdziała z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom m.in. poprzez:

1)      typowanie uczniów do badań w poradni psychologiczno-pedagogicznej;

2)      opiniowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo oraz uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym do odpowiednich sądów dla nieletnich;

3)      współpracę i kierowanie rodziców i uczniów do ośrodków terapeutycznych;

4)      współpraca z ośrodkiem pomocy społecznej w sprawie uczniów wymagających pomocy materialnej. 

Rozdział 9.
Organizacja i formy współdziałania z rodzicami
 

§ 12.

 

1.      Zespół angażując nauczycieli i uczniów wypełnia swoje cele i zadania w procesie lekcyjnym i pozalekcyjnym - w ciągu całego pobytu ucznia w placówce we współpracy z rodzicami.

2.      Warunki współpracy Zespołu i rodziców realizuje się m.in. poprzez:

1)      systematyczną wymianę informacji o uczniu, jego postępach i trudnościach oraz sposobach ich przezwyciężania;

2)      organizację indywidualnych oraz ogólnoklasowych spotkań z rodzicami;

3)      zaangażowanie nauczycieli oraz stworzenie przyjaznej atmosfery w klasie;

4)      wspólna dbałość o stworzenie optymalnych warunków do nauki.5)       

Rozdział 10.
Organy Zespołu oraz ich zadania
 

§ 13.

 

Organami Zespołu są:

1)      dyrektor Zespołu,

2)      Rada Pedagogiczna,

3)      Rada Rodziców,

4)      Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej im. ks. prałata Józefa Bigusa w Baninie,

5)      Samorząd Uczniowski Publicznego Gimnazjum w Baninie. 

§ 14.

 

1.      Do obowiązków dyrektora należy kierowanie Zespołem, organizowanie procesu dydaktyczno-wychowawczego, prowadzenie polityki kadrowej i finansowej, przewodniczenie radzie pedagogicznej, sprawowanie opieki nad uczniami, sprawowanie nadzoru pedagogicznego, współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych, tworzenie warunków do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

2.      Dyrektor Zespołu w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, rodzicami, samorządami uczniowskimi szkół. 

§ 15.

 

1.      Dyrektor Zespołu jest pracodawcą w rozumieniu Kodeksu Pracy dla osób zatrudnionych w szkole.

2.      Nauczyciele zatrudnieni są w szkole na podstawie Karty Nauczyciela. 

§ 16.

 

1.      W przypadkach określonych w ustawie o systemie oświaty w Zespole tworzy się stanowisko wicedyrektora szkoły.

2.      Dyrektor Zespołu ustala zakres obowiązków, czynności, odpowiedzialności i uprawnień wicedyrektora zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3.      W przypadku nieobecności dyrektora jego obowiązki pełni wicedyrektor szkoły.

4.      Dyrektor Zespołu, za zgodą organu prowadzącego, może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze. 

§ 17.

 

1.      Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem Zespołu w zakresie realizacji statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

2.      Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor Zespołu.

3.      W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Zespole.

4.      Kompetencje i zadania rady pedagogicznej wynikają z Ustawy o systemie oświaty, rozporządzeń wykonawczych i Regulaminu Rady Pedagogicznej (załącznik nr 9)

5.      Rada Pedagogiczna oprócz posiedzeń plenarnych odbywa posiedzenia szkoleniowe, a także pracuje w zespołach wychowawczych, zespołach przedmiotowych lub innych zespołach problemowo-zadaniowych powołanych z inicjatywy dyrektora Zespołu. Pracą w/w zespołów kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora szkoły, na wniosek zespołu zadaniowego. 

§ 18.

 

1.      Rada rodziców reprezentująca ogół rodziców uczniów uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych Zespołu, działając w oparciu o zapisy ustawy o systemie oświaty, przepisy wykonawcze i Regulamin Rady Rodziców.

2.      Rada rodziców liczy tylu członków, ile jest oddziałów w szkole.

3.      W skład rady rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych szkoły podstawowej i gimnazjum, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.

4.      Decyzje rady rodziców są jawne, ogłaszane na stronach internetowych Zespołu. 

§ 19.

 

1.      Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej im. ks. prałata Józefa Bigusa w Baninie jest jedynym organem Zespołu reprezentującym ogół uczniów szkoły podstawowej.

2.      Samorząd Uczniowski Publicznego Gimnazjum w Baninie jest jedynym organem Zespołu reprezentującym ogół uczniów gimnazjum.

3.      Zasady wybierania i działania organów Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej im. ks. prałata Józefa Bigusa w Baninie oraz Samorządu Uczniowskiego Publicznego Gimnazjum w Baninie określają regulaminy uchwalane przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.

4.      Samorząd uczniowski może przedstawiać radzie pedagogicznej, dyrektorowi lub radzie rodziców wnioski i opinie we wszystkich sprawach Zespołu.

5.      Samorządy Uczniowskie posiadają własne regulaminy (Załączniki nr 10 i 11). 

§ 20.

 

1.      Organy Zespołu są zobowiązane do współpracy, wspierania dyrektora, tworzenia dobrego klimatu Zespołu, poczucia współdziałania i partnerstwa, utrwalania demokratycznych zasad funkcjonowania Zespołu.

2.      Ich sprawność i realizację zadań zapewnia i umożliwia dyrektor Zespołu poprzez:

1)      zapewnienie każdemu organowi możliwości swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach kompetencji określonych w ustawie o systemie oświaty i statucie,

2)      rozwiązywanie sytuacji konfliktowych,

3)    zapewnienie bieżącej wymiany informacji pomiędzy organami szkoły w podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach. 

Rozdział 11.
Organizacja pracy Zespołu
 

§ 21.

 

1.      Organizacja roku szkolnego: rozpoczyna się 1 września a kończy 31 sierpnia roku następnego.

2.      Rok szkolny dzieli się na dwa semestry. Termin zakończenia pierwszego semestru ustala Dyrektor Zespołu w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, uwzględniając termin ferii zimowych zawartym w kalendarzu roku szkolnego.

3.      Organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny Zespołu opracowany przez dyrektora. Arkusz organizacyjny zatwierdzany jest przez organ prowadzący Zespół zgodnie z odrębnymi przepisami.

4.      Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora na postawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego.

5.      W Zespole tworzy się oddziały integracyjne. 

§ 22.

 

1.      Jednostkami organizacyjnymi Zespołu są oddziały.

2.      Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca.

3.      Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej, wychowawca opiekuje się danym oddziałem przez cały cykl kształcenia w Zespole.

4.      Do zadań wychowawcy należy dbałość o właściwe wychowanie uczniów, o przekazanie im norm i zasad obowiązujących w Zespole, przestrzeganie praw uczniów, wspieranie ich w wypełnianiu obowiązków. Wychowawca zobowiązany jest do bliskiej współpracy z rodzicami uczniów i z nauczycielami pracującymi w danym oddziale. 

§ 23.

 

Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem Zespołu, a poszczególnymi nauczycielami lub szkołą wyższą. 

Rozdział 12.
Organizacja biblioteki i czytelni szkolnej
 

§ 24.

 

1.      Udostępnianiem zbiorów biblioteka i czytelnia obejmują wszystkich uczniów, nauczycieli, pozostałych pracowników Zespołu oraz w miarę możliwości rodziców.

2.      Zasady współpracy biblioteki i czytelni szkolnej z uczniami, nauczycielami, rodzicami oraz innymi bibliotekami określają regulaminy Biblioteki Szkolnej oraz Czytelni (Załączniki nr 12 i 13).  

Rozdział 13.
Zakres zadań, nauczycieli i innych pracowników Zespołu
 

§ 25.

 

1.      Nauczyciele mają prawo do:

1)      szacunku ze strony wszystkich osób, zarówno dorosłych, jak i uczniów;

2)      wolności głoszenia własnych poglądów, nienaruszających godności innych ludzi;

3)      współdecydowania o wyborze programu nauczania i podręcznika, swobody wyboru metody jego realizacji, w uzgodnieniu z zespołem przedmiotowym;

4)      jawnej i umotywowanej oceny własnej pracy;

5)      stałego rozwoju, wsparcia w zakresie doskonalenia zawodowego.

2.      Nauczyciele mają obowiązek:

1)      stosowania się w swojej pracy dydaktycznej do wymagań przyjętych programów, dbania o bezpieczeństwo dzieci na zajęciach i w czasie między zajęciami;

2)      jasnego sformułowania wymagań wobec uczniów, udzielania uczniom i ich rodzicom informacji o postępach i uzyskanych ocenach z nauki i zachowania;

3)      udzielania uczniom wsparcia i indywidualnych konsultacji;

4)      traktowania wszystkich uczniów z szacunkiem i życzliwością;

5)      udziału w zebraniach Rady Pedagogicznej, zespołów przedmiotowych, współudziału w wyborach i działaniach organów Zespołu. 

§ 26.

 

1.      Pracownicy nie będący nauczycielami:

1)      są zatrudniani zgodnie z obowiązującymi przepisami,

2)      mogą zgłaszać do dyrektora wnioski dotyczące ulepszania miejsca pracy,

3)      za bardzo dobrą pracę mogą otrzymać nagrodę dyrektora zespołu.

2.      Obowiązkiem pracownika jest:

1)      troska o bezpieczeństwo dzieci poprzez sprawną organizację pracy, przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowych,

2)      rzetelne wykonywanie powierzonych mu obowiązków, przestrzeganie regulaminu pracy,

3)      natychmiastowe zgłaszanie wszelkich zauważonych nieprawidłowości,

4)      poszanowanie mienia szkolnego,

5)      przestrzeganie tajemnicy służbowej.

3.      Zakres zadań pracowników administracji i obsługi oraz Asystenta Nauczyciela i Pomocy Nauczyciela określa dyrektor zespołu w zakresach czynności. 

Rozdział 14.

Prawa i obowiązki rodziców 

§ 27.

 

1.      Rodzice mają prawo do:

1)      dostępu do wszelkich informacji dotyczących kształcenia i wychowywania ich dzieci;

2)      rzetelnej informacji o postępach i ocenach nauki i zachowania dziecka;

3)      wsparcia ze strony Zespołu w razie problemów wychowawczych;

4)      partnerskiego współdziałania i aktywnego wpływania, poprzez swoich przedstawicieli na sprawy Zespołu.

2.      Rodzice mają obowiązek:

1)      wychowywać swoje dzieci w sposób odpowiedzialny, z poszanowaniem godności dziecka i nie zaniedbywać ich;

2)      poświęcać swój czas i uwagę nauce dzieci tak, aby wzmacniać wysiłki szkoły skierowane na osiągnięcie celów nauczania i wychowania;

3)      dbać o regularne uczęszczanie dziecka do Szkoły, informowania wychowawcy o przyczynach nieobecności ucznia na zajęciach, usprawiedliwiania nieobecności dziecka na piśmie lub poprzez dziennik elektroniczny w terminie 7 dni, w szczególnych przypadkach w terminie późniejszym;

4)      angażować się, jako partnerzy, w działania Zespołu, aktywnego udziału w wyborach do Rady Rodziców i współdziałaniu w organach Zespołu;

5)      informować wychowawcę o sprawach mogących mieć wpływ na naukę i zachowanie dziecka.

3.      Rodzice ponoszą materialną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na terenie Zespołu przez ich dzieci. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor. 

Rozdział 14.
Rodzaje nagród i kar stosowanych wobec uczniów oraz warunki pobytu uczniów w Zespole
 

§ 28.

 

1.      W Zespole obowiązuje system wyróżnień, nagród i kar dla uczniów.

2.      Wobec uczniów wyróżniających się w nauce, zachowaniu i aktywności społecznej stosuje się następujące wyróżnienia i nagrody:

1)      ustna pochwała wychowawcy klasy;

2)      ustna pochwała dyrektora;

3)      nagroda rzeczowa;

4)      wytypowanie ucznia do nagrody Dyrektora zespołu;

5)      wytypowanie ucznia do stypendium Rady Miejskiej i Burmistrza Gminy Żukowo;

6)      wytypowanie ucznia do stypendium Ministra Edukacji Narodowej lub Prezesa Rady Ministrów.

3.      Kryteria i procedury przyznawania nagród określa Regulamin przyznawania nagród dla uczniów Zespołu Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej (Załącznik nr 14).

4.      Wobec uczniów, niestosujących się do norm i zasad obowiązujących w szkole i uczniów łamiących zasady niniejszego statutu stosuje się następujący system kar:

1)      ustne upomnienie wychowawcy klasy;

2)      pisemna informacja do rodziców;

3)      pozbawienie przez wychowawcę/dyrektora pełnionych w klasie lub szkole funkcji;

4)      zawieszenie na czas oznaczony prawa do udziału we wszystkich lub określonych zajęciach pozalekcyjnych, w wycieczkach z wyjątkiem tych, podczas których realizowane są elementy obowiązkowych zajęć edukacyjnych;

5)      obniżenie oceny z zachowanie – do najniższej włącznie;

6)      ustne upomnienie dyrektora;

7)      przeniesienie do innej klasy uchwałą Rady Pedagogicznej;

8)      skreślenie z listy uczniów - wnioskowanie do kuratora oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły.

5.      Uczeń, który swoim postępowaniem spowodował krzywdę innych osób, jest zobowiązany do ich przeproszenia i zadośćuczynienia.

6.      Rodzicowi/opiekunowi prawnemu ucznia przysługuje prawo do odwołania się, w terminie 7 dni od decyzji o ukaraniu, do dyrektora szkoły. 

§ 29.

 

1.      Wniosek o przeniesienie ucznia do innej szkoły kieruje, do kuratora oświaty, dyrektor na podstawie uchwały rady pedagogicznej.

2.      Powodem wnioskowania o przeniesienie ucznia i skreślenie go z listy uczniów może być poważne naruszenie zasad i norm zachowania i współżycia społecznego, a w szczególności:

1)      picie alkoholu i przebywanie pod jego wpływem na terenie szkoły oraz na imprezach i wycieczkach organizowanych przez szkołę;

2)      posiadanie, rozprowadzanie czy używanie substancji psychoaktywnych;

3)      stwarzanie sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa innych lub swojego;

4)      stosowanie agresji i przemocy w stosunku do uczniów lub nauczycieli. 

Rozdział 15.
Rekrutacja uczniów
 

§ 30.

 

1.      Rekrutację do szkoły przeprowadza się w oparciu o zasadę powszechnej dostępności w ramach rejonizacji.

2.      W szczególnych przypadkach dopuszcza się, w ramach wolnych miejsc, przyjęcie uczniów spoza obwodu szkoły. Liczba uczniów przyjętych spoza obwodu szkoły nie może powodować zwiększenia liczby oddziałów.

3.      W przypadku większej liczby kandydatów spoza obwodu niż liczba wolnych miejsc, listę przyjętych uczniów ustala się na podstawie kryteriów określonych przez Zespół. Kryteria, o których mowa wyżej podaje się do wiadomości w terminie ustalonym przez dyrektora szkoły.

4.      Kryteria rekrutacji określa oddzielny regulamin (Załącznik nr 15). 

Rozdział 16.
Prawa i obowiązki ucznia
 

§ 31.

 

1.      Uczniowie mają prawa wynikające w szczególności z Konwencji o prawach dziecka, przepisów oświatowych i niniejszego statutu.

2.      Uczniowie Zespołu mają prawo do:

1)      szacunku ze strony wszystkich osób, zarówno dorosłych, jak i rówieśników;

2)      wolności głoszenia własnych poglądów, nienaruszających godności innych ludzi;

3)      informacji o programach nauczania i podręcznikach, stawianych wymaganiach, zasadach i kryteriach oceniania;

4)      jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

5)      pomocy indywidualnej w przypadku trudności w nauce;

6)      korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego, zawodowego;

7)      organizacji życia szkolnego umożliwiającej zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwościami rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;

8)      korzystania z pomocy stypendialnej lub doraźnej w ramach środków posiadanych przez szkołę.

3.      Uczniowie mają obowiązek:

1)      regularnego uczestniczenia w zajęciach szkolnych, przedkładania usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach, na piśmie w ciągu 7 dni. W szczególnych warunkach wychowawca może uwzględnić nieobecność ucznia w terminie późniejszym. Nieobecności ucznia usprawiedliwiane są na podstawie zwolnień lekarskich lub zwolnień podpisanych przez rodziców ucznia;

2)      aktywnego uczenia się, dopełniania starań o wypełnianie wszystkich poleceń i wymagań nauczycieli, właściwego przygotowywania się do zajęć;

3)      przestrzegania norm i zasad współżycia społecznego, traktowania z szacunkiem wszystkich dorosłych i rówieśników;

4)      kulturalnego i życzliwego zachowania się na terenie Zespołu i poza jego terenem. Nieużywania telefonów komórkowych na terenie Zespołu;

5)      dbania o wspólne dobro, ład i porządek w szkole;

6)      przestrzegania regulaminu uczniowskiego;

7)      współuczestniczenia w wyborach i w działaniach swoich przedstawicieli we wszystkich organach Zespołu.

8)      noszenia mundurków szkolnych na terenie Szkoły Podstawowej oraz identyfikatorów na terenie Gimnazjum.

9)      noszenia kamizelek odblaskowych w terminie od 1 października do 31 marca.

10)  noszenia stroju galowego w dniach ustalonych przez Radę Pedagogiczną. 

Rozdział 17.
Przepisy końcowe
 

§ 32.

 

1.      Szkoły wchodzące w skład Zespołu używają pieczęci zgodnie z odrębnymi przepisami.

2.      Zespół posiada pieczęć urzędową wspólną dla wszystkich szkół wchodzących w jego skład, zawierającą nazwę Zespołu. 

§ 33.

 

1.      Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

2.      Zasady prowadzenia przez Zespół gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy. 

§ 34.

 

1.      W zespole funkcjonuje dziennik elektroniczny, którego zasady określa odrębny regulamin (Załącznik nr 16). 

§ 35.

 

1.      Projekt Statutu szkoły lub jego zmian przygotowuje i uchwala Rada Pedagogiczna. Każda zmiana Statutu powoduje konieczność sporządzenia tekstu jednolitego. 

§ 36.

 

1.      Zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 31 sierpnia 2015 r.

 

2.      Statut wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 r.

Szukaj