Projekt pomocy uczniom

Opublikowano: wtorek, 01, sierpień 2017

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że do konsultacji publicznych, w tym z partnerami społecznymi, związkami zawodowymi oraz organizacjami pracodawców został skierowany projekt Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” w 2015 r.

Zgodnie z rozwiązaniami zaproponowanymi w programie w 2015 r. pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, obejmie się:

1)    Uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2017/2018

do klasy III szkoły podstawowej, ( kwota dofinansowania 225 zł )

W przypadku uczniów, którzy będą ubiegać się o pomoc na podstawie kryterium dochodowego w 2015 r. dla uczniów z wszystkich klas objętych programem utrzymano w projekcie programu jednolite kryterium dochodowe, z ustawy o świadczeniach rodzinnych. Oznacza to, że w br. kwota uprawniająca do otrzymania pomocy wynosić będzie  574 zł na osobę w rodzinie. ( załącznik nr 1 )

      2) Uczniów:

a) słabowidzących,
b) niesłyszących,
c) słabosłyszących,
d) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
e) z niepełnoprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
f) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
g) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
h) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej

posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej „ustawą”, uczęszczających w roku szkolnym 2017/2018

         do klasy III szkoły podstawowej ( kwota dofinansowania 225 zł )

        do klasy V, VI szkoły podstawowej ( kwota dofinansowania 325 zł )

  3)  Uczniów klasy III  szkoły podstawowej - ze względu na art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. Nr 182  z późniejszymi zmianami.

WNIOSKI DO POBRANIA W SEKRETARIACIE LUB NA STRONIE INTERNETOWEJ NASZEJ SZKOŁY

SKŁADANIE WNIOSKÓW DO 4 WRZEŚNIA

W SEKRETARIACIE SZKOŁY

 

Załączniki:

Wniosek ze względu na kryterium dochodowe (pdf)

Wniosek ze względu na niepełnosprawność (pdf)

 Wniosek ze względu na inne poza kryterium (pdf)

 

 


 

Szukaj